CPTPP và nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của Việt Nam

NPV – Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương – Trường hợp của Việt Nam.


Thảo Vy